Regulamin

REGULAMIN BURSY

bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej

ZGROMADZENIA SŁUŻEBNIC NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO

 

 1. W Bursie im. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej (BMK) mieszkają studentki studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.
 2. Podstawę do zamieszkania na terenie Bursy stanowi Umowa Najmu Miejsca w Pokojupodpisana przez Siostrę Dyrektor BMK oraz zainteresowaną studentkę. Kwaterowanej wydaje się oryginał Umowy Najmu Miejsca w pokoju.
 3. Bursa funkcjonuje od 1 X do 30 VI. Trzy razy w roku bursę opuszczamyświęta Bożego Narodzenia(od dnia poprzedzającego Wigilię do dnia rozpoczęcia zajęć); Wielkanoc (od Środy Wielkiego Tygodnia do Wtorku w Oktawie Wielkanocy – włącznie), weekend majowy (bez względu na to czy jest krótki czy długi).
 4. Przyjmowane są dziewczęta, które zapoznały się z domem, regulaminem, i pisemnie zobowiązały się do jego przestrzegania.
 5. Dokonanie wpłaty kaucji 500 zł za miesiąc czerwiec jest zadeklarowaniem, że decyzja dotyczy wynajmu na cały rok, a ze strony BMK, potwierdzeniem przyjętego wynajmu.
 6. Mieszkamy w pokojach dwu lub trzyosobowych dbając o ich czystość i porządek, według wskazań siostry odpowiedzialnej za piętro i ustalonych przez nią dyżurów. Sprzątamy miejsca wspólnego użytku(korytarz; kuchenkę; jadalnię;  pokój gościnny; klatkę schodową). Dyżury wypełniamy do godz. 21.00
 7. Na terenie domu istnieje kaplica, w której możemy modlić się w każdej dogodnej porze. Codzienniewieczorem o godz. 21, spotykamy się na modlitwę połączoną z Apelem; raz w miesiącu uczestniczymy we Mszy świętej; dwa razy w roku w rekolekcjach.
 8. Uczestniczymyw zebraniach organizacyjnych i spotkaniach okolicznościowych.
 9. Oszczędnie korzystamy z prądu i gazu. Nie włączamy dodatkowych piecyków grzewczych. W razie jakichkolwiek awarii lub usterek należy je zgłosić siostrze odpowiedzialnej za piętro i cierpliwie czekać na ich usunięcie. (W razie zepsucia lub zniszczenia jakiegoś przedmiotu ustalamy z siostrami zasady rekompensaty)
 10. Posiłki przygotowujemy i spożywamy jedynie w przeznaczonych do tego celu miejscach. Artykułów spożywczych nie przechowujemy w pokojach.
 11. Dla umożliwienia spoczynku nocnego współmieszkanek od godz. 22. 00 do 6.00 zachowujemy ciszę nocną. Unikamy głośnych rozmów; trzaskania drzwiami etc. Światło w pokojach gasimy o 23.00 – dotyczy oświetlenia górnego, lampek, komputerów.
 12. Na terenie całego domu akademickiego istnieje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków.
 13. Przestrzegamy przepisów BHP. W pokojach nie korzystamy z telewizorów i czajników bezprzewodowych oraz elektrycznych urządzeń grzewczych
 14. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy osobiste znajdujące się w pokojach studentek.
 15. Do bursy wracamy do 22.30
 16. Gości podejmujemy w pokoju do tego celu przeznaczonym.
 17. W Bursie należy zachować kulturę, zasady dobrego zachowania i wzajemną życzliwość oraz katolicką zasadę pomocniczości.
 18. Na czas wakacji zabieramy z Bursy wszystkie swoje rzeczy. Pokój wraz  z kluczami zdajemy Siostrze odpowiedzialnej za Bursę we wcześniej  uzgodnionym terminie.
 19. Konieczność uchylenia któregokolwiek punktu regulaminu osobiście uzgadniamy z Siostrą Dyrektor Bursy.

Konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu może być usunięcie z domu akademickiego.

 

 

 

A N K I E T A P E R S O N A L N A

 

Imię i nazwisko studentki …………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………..

E – mail ……………………………………………………………………………………..…..

Facebook ……………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………..

Adres stałego zamieszkania

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu rodziców …………….……………………………………………………………….

Nazwa i adres uczelni …………………………………………………………………………………………………..

Kierunek studiów; rok …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Numer i seria dowodu osobistego     …………………………………………………………………………. Nr ewidencyjny (PESEL) ……………………………………………………………………………………………

W razie wypadku powiadomić (imię i nazwisko oraz nr tel.) ……………………………..

………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJA

Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w karcie zgłoszenia i wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego, na terenie bursy w czasie jej zamieszkiwania oraz umieszczania zdjęć na stronie internetowej Bursy. Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR).

………………………………………………………………………………

( data i podpis składającego oświadczenie )

 

 

Data przyjęcia                                                                                Data zakończenia pobytu

……………………… ……..                                                          …………………………….

 

 

PODANIE

 

 

Imię i nazwisko studentki                                                                            Miejscowość, data                                                                                       

……………………………….                                                           ……………………………

PESEL

………………………………

 

Do Siostry Dyrektor Bursy im. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej

Pl. Gen. Sikorskiego 13

31 -115 Kraków

 

PODANIE

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Bursy im. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej  prowadzonej przez Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie, na rok akademicki 20 ….. / 20……

Proszę o przyznanie miejsca w pokoju 2, 3 osobowym (właściwe zakreślić).

Motywacja:

Prośbę swą motywuję …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

 1. Ankieta personalna
 2. Potwierdzenie wpłacenia przedpłaty za ostatni miesiąc zamieszkania (czerwiec).

 

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Bursy i akceptuję jego warunki.

 

……………………………………………

(Podpis osoby ubiegającej się o miejsce w bursie )

 

Decyzja Siostry odpowiedzialnej za Bursę: …………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………

(podpis Siostry Dyrektor)

Comments are closed.